Charmaine Sheh

English Name: Charmaine Sheh (佘詩曼)
Cantonese Name: Sheh See Man
Mandarin Name: Yu Shi Man (Shiman)
Origin: Zhongshan, Guangdong
Birthday: May 28th 1975
Height: 165 cm
Weight: 46 kg
Body: B32-W22-H332 comments: